TIETOSUOJASELOSTE

Yksi­tyi­syy­te­si on meil­le tär­ke­ää. Tääl­tä löy­dät tie­toa Kon­sert­ti­toi­mis­to Kum­pu­lai­nen Oy:n tie­to­suo­jas­ta.

Rekisterinpitäjä | Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kon­sert­ti­toi­mis­to Kum­pu­lai­nen Oy
1722419–0
Holk­ki­tie 14, 00880 Hel­sin­ki

Juk­ka-Pek­ka Kum­pu­lai­nen
+358 400 885 223
kumpulainen@konserttitoimisto.fi

Jokai­sel­la on oikeus tie­tää, mitä tie­to­ja hänes­tä on tal­len­net­tu eri rekis­te­rei­hin. Tie­to­jen tar­kas­tusoi­keu­des­ta, tar­kas­tusoi­keu­den toteut­ta­mi­ses­ta ja tie­to­jen kor­jaa­mi­ses­ta on sää­det­ty EU:n ylei­sel­lä tie­to­suo­ja-ase­tuk­sel­la (2016/679).

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerät­tä­viä hen­ki­lö­tie­to­ja käy­te­tään:

Tie­to­ja käy­te­tään asia­kas­suh­tei­den syn­nyt­tä­mi­seen, yllä­pi­toon sekä mui­hin rekis­te­rin­pi­tä­jän lii­ke­toi­min­nal­li­siin tar­pei­siin. Lisäk­si tie­to­ja käy­te­tään suo­ra­mark­ki­noin­tiin, myyn­nin edis­tä­mi­seen, etä­myyn­tiin, mark­ki­noin­ti­vies­tin­tään tai mui­hin näi­hin rin­nas­tet­ta­viin osoit­teel­li­siin lähe­tyk­siin. Hen­ki­lö­tie­to­ja käy­te­tään myös suo­ra­mark­ki­noin­ti­kiel­to­jen hal­lin­taan.

Tie­to­jen kerää­mi­sen ja käsit­te­lyn perus­te

Rekis­te­rin tie­to­ja voi­daan käyt­tää orga­ni­saa­tion omis­sa rekis­te­reis­sä esi­mer­kik­si mai­non­nan koh­dis­ta­mi­seen. Rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­tet­tu etu kerät­ty­jen ja käy­tet­tä­vien hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyyn perus­tuu suo­ra­mark­ki­noin­ti­tar­pei­siin ja elin­kei­non har­joit­ta­mi­sen vapau­teen. Suo­ra­mark­ki­noin­ti on EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen mukai­nen yri­tyk­sen oikeu­tet­tu etu.

Asiak­kaan tie­to­ja kerä­tään ja käsi­tel­lään asiak­kaan suos­tu­muk­sel­la, tai asiak­kaan kans­sa teh­tä­vän sopi­muk­sen täy­tän­töön pane­mi­sek­si. Tie­to­ja ei luo­vu­te­ta rekis­te­riä pitä­vän orga­ni­saa­tion ulko­puo­lel­le tai sen yhteis­työ­kump­pa­nei­den käyt­töön, pait­si luot­to­ha­ke­muk­seen, perin­tään tai las­ku­tuk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa sekä lain­sää­dän­nön vel­voit­taes­sa.

Rekis­te­rin tie­to­si­säl­tö

- Hen­ki­lön etu- ja suku­ni­mi
- Edus­ta­man­sa yhtei­sö
- Säh­kö­pos­tio­soi­te
- Pos­tio­soi­te
- Puhe­lin­nu­me­ro
- www-osoi­te
- Tie­dot aikai­sem­mis­ta tilauk­sis­ta
- Kiin­nos­tuk­sen koh­teet
- Muut asiak­kuu­den aika­na saa­dut tie­dot

Tie­to­jen säi­ly­ty­sai­ka

Hen­ki­lö­tie­dot säi­ly­te­tään niin kau­an, kun nii­tä tar­vi­taan asiak­kaan kans­sa teh­tä­vän sopi­muk­sen täy­tän­töön­pa­ne­mi­sek­si tai asia­kas­pal­ve­lun kehit­tä­mi­sek­si.
Säh­köi­nen vies­tin­tä | Ei pois­te­ta erik­seen kos­kaan vaan tie­dot tal­len­tu­vat säh­kö­pos­ti­pal­ve­li­mel­le, lokiin sekä käyt­tä­jien työ­ase­mil­le ja mui­hin pää­te­lait­tei­siin.

Sään­nön­mu­kai­set tie­to­läh­teet

Rekis­te­riin kerä­tään tie­to­ja:

Hen­ki­löl­tä itsel­tään, asia­kas­suh­teen aika­na asiak­kaan teke­mis­tä ilmoi­tuk­sis­ta. Tie­to­ja voi­daan kerä­tä asiak­kaan verk­ko­si­vus­tol­ta sekä viran­omai­sen pitä­mis­tä rekis­te­reis­tä lain sal­li­mis­sa rajois­sa (esim. ytj.fi). Tie­to­ja kerä­tään myös Google Ana­ly­tics –ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lun avul­la.

Rekis­te­röi­ty­neen hen­ki­lö­tie­dot hävi­te­tään käyt­tä­jän pyyn­nös­tä ellei lain­sää­dän­tö, asia­kas­suh­teen hoi­det­ta­vuus, avoi­met las­kut tai perin­tä­toi­met estä tie­to­jen pois­ta­mis­ta.

Sään­nön­mu­kai­set tie­to­jen luo­vu­tuk­set ja tie­to­jen siir­to EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulko­puo­lel­le

Tie­to­ja ei sään­nön­mu­kai­ses­ti luo­vu­te­ta yri­tyk­sen ulko­puo­lel­le. Asia­kas­re­kis­te­rin tie­dot ovat ainoas­taan orga­ni­saa­tion käy­tös­sä, pait­si käyt­täes­sä ulkois­ta pal­ve­lun­tar­joa­jaa joko lisä­ar­vo­pal­ve­lun tuot­ta­mi­seen tai luot­to­pää­tök­sen tuek­si.

Hen­ki­lö­tie­to­ja ei siir­re­tä Euroo­pan Unio­nin ulko­puo­lel­le, ellei se ole orga­ni­saa­tion tai sen yhteis­työ­kump­pa­nin tek­ni­sen toteu­tuk­sen var­mis­ta­mi­sek­si tar­peel­lis­ta.

Rekis­te­rin suo­jauk­sen peri­aat­teet

Ainoas­taan mää­rä­tyil­lä orga­ni­saa­tion ja sen lukuun toi­mi­vien yri­tys­ten työn­te­ki­jöil­lä on oikeus käyt­tää säh­kö­pos­tia ja yllä­pi­tää sen tie­to­ja. Kul­la­kin mää­ri­tel­lyl­lä käyt­tä­jäl­lä on oma hen­ki­lö­koh­tai­nen käyt­tä­jä­tun­nus ja sala­sa­na.

Tie­dot siir­re­tään SSL-suo­ja­tun yhtey­den ylit­se. Säh­köi­set tie­dot on suo­jat­tu palo­muu­ril­la, käyt­tä­jä­tun­nuk­sin ja sala­sa­noin.

Tie­to­jen käyt­tö­oi­keus on vain niil­lä rekis­te­rin­pi­tä­jän pal­ve­luk­ses­sa ole­vil­la hen­ki­löil­lä, jot­ka tar­vit­se­vat tie­to­ja teh­tä­vis­sään.

Eväs­teet

Käy­täm­me sivuil­lam­me eväs­tei­tä (”coo­kies”). Eväs­te on pie­ni, käyt­tä­jän tie­to­ko­neel­le lähe­tet­tä­vä ja siel­lä säi­ly­tet­tä­vä teks­ti­tie­dos­to. Eväs­teet eivät vahin­goi­ta käyt­tä­jien tie­to­ko­nei­ta tai tie­dos­to­ja. Eväs­tei­den käy­tön ensi­si­jai­se­na tar­koi­tuk­se­na on paran­taa ja mukaut­taa vie­rai­li­jan käyt­tö­ko­ke­mus­ta sivus­tol­la sekä ana­ly­soi­da ja paran­taa sivus­ton toi­mi­vuut­ta ja sisäl­töä.

Eväs­tei­den avul­la kerät­ty­jä tie­to­ja voi­daan myös hyö­dyn­tää vies­tin­nän ja mark­ki­noin­nin koh­den­ta­mi­ses­sa sekä mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­den opti­moin­nis­sa. Vie­rai­li­jaa ei voi­da tun­nis­taa pelk­kien eväs­tei­den avul­la. Eväs­tei­den avul­la saa­tua tie­toa voi­daan kui­ten­kin liit­tää käyt­tä­jäl­tä mah­dol­li­ses­ti muus­sa yhtey­des­sä saa­tui­hin tie­toi­hin, esi­mer­kik­si käyt­tä­jän täyt­täes­sä lomak­keen sivus­tol­lam­me.

Eväs­tei­den avul­la kerä­tään seu­raa­van­lai­sia tie­to­ja:

- vie­rai­li­jan IP-osoi­te
- vie­rai­lun ajan­koh­ta
- sela­tut sivut, sivu­jen kat­se­lua­jat sekä toi­min­not sivul­la
- vie­rai­li­jan selain

Sinun oikeu­te­si
Sivuil­lam­me vie­rai­le­val­la käyt­tä­jäl­lä on mah­dol­li­suus kos­ka tahan­sa estää eväs­tei­den käyt­tö muut­ta­mal­la selai­men­sa ase­tuk­sia. Useim­mat selai­noh­jel­mat mah­dol­lis­ta­vat eväs­te-toi­min­non pois­kyt­ke­mi­sen ja jo tal­len­net­tu­jen eväs­tei­den pois­ta­mi­sen.

Eväs­tei­den käy­tön estä­mi­nen saat­taa vai­kut­taa sivus­ton toi­min­nal­li­suu­teen.

GOOGLE ANALYTICS
Sivus­tol­ta kerä­tään käyt­tös­ta­tis­tiik­kaa Google Ana­ly­tics ‑pal­ve­luun, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on sivus­ton seu­ran­ta, kehit­tä­mi­nen ja mark­ki­noin­nin suun­nit­te­le­mi­nen. Kerät­tä­väs­tä datas­ta ei voi­da yksi­löi­dä tie­to­ja yksit­täi­seen käyt­tä­jään tai hen­ki­löön.

Lisäk­si sivus­tol­la on käy­tös­sä koh­de­ryh­mä­tie­to- ja aihe­pii­ri­tie­don keräys (Google Ana­ly­tics Demo­grap­hics), jol­la tal­len­ne­taan käyt­tä­jäs­tä mm. ikä, suku­puo­li ja käyt­tä­jän aihe­pii­rit. Näi­den tie­to­jen kerää­mi­seen liit­ty­viä ase­tuk­sia voit muut­taa omal­la Google-tilil­lä­si osoit­tees­sa https://www.google.com/settings/ads

Google Ana­ly­tics seu­ran­nan voit ottaa halu­tes­sa­si pois käy­tös­tä Chro­me-selai­men lisä­osal­la.

Tar­kas­tusoi­keus, eli oikeus saa­da pää­sy hen­ki­lö­tie­toi­hin.

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus tar­kis­taa, mitä tie­to­ja hänes­tä on rekis­te­ris­sä. Tar­kas­tus­pyyn­tö tulee teh­dä kir­jal­li­se­na otta­mal­la yhteys rekis­te­rin­pi­tä­jän asia­kas­pal­ve­luun tai rekis­te­rin yhteys­hen­ki­löön. Tar­kas­tus­pyyn­tö on alle­kir­joi­tet­ta­va tai todis­teel­li­ses­ti tun­nis­tet­ta­vas­ta säh­kö­pos­tio­soit­tees­ta.

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus tar­kas­taa, mitä hän­tä kos­ke­via tie­to­ja hen­ki­lö­tie­to­re­kis­te­riin on tal­le­tet­tu. Kir­jal­li­nen tar­kas­tus­pyyn­tö tulee lähet­tää alle­kir­joi­tet­tu­na rekis­te­ri­asiois­ta vas­taa­val­le hen­ki­löl­le. Tar­kas­tusoi­keus on mak­su­ton enin­tään ker­ran vuo­des­sa toteu­tet­tu­na.

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus kiel­tää tie­to­jen­sa käsit­te­ly ja luo­vut­ta­mi­nen suo­ra­mai­non­taa, etä­myyn­tiä ja suo­ra­mark­ki­noin­tia sekä mark­ki­na- ja mie­li­pi­de­tut­ki­mus­ta var­ten otta­mal­la yhteys rekis­te­rin­pi­tä­jän asia­kas­pal­ve­lu­pis­tee­seen.

Oikeus vaa­tia tie­don kor­jaa­mis­ta

Rekis­te­ris­sä ole­va, käsit­te­lyn tar­koi­tuk­sen kan­nal­ta vir­heel­li­nen, tar­pee­ton, puut­teel­li­nen tai van­hen­tu­nut hen­ki­lö­tie­to on oikais­ta­va, pois­tet­ta­va tai täy­den­net­tä­vä.

Kor­jaus­pyyn­tö tulee teh­dä oma­kä­ti­ses­ti alle­kir­joi­te­tul­la kir­jal­li­sel­la pyyn­nöl­lä orga­ni­saa­tion asia­kas­pal­ve­luun tai hen­ki­lö­re­kis­te­rin yllä­pi­tä­jäl­le tai todis­teel­li­ses­ti tun­nis­tet­ta­vas­ta säh­kö­pos­tio­soit­tees­ta. Pyyn­nös­sä tulee yksi­löi­dä mitä tie­to­ja vaa­di­taan kor­jat­ta­vak­si ja mil­lä perus­teel­la. Kor­jaa­mi­nen toteu­te­taan vii­vy­tyk­set­tä.

Kor­jaus­pyyn­nön epää­mi­ses­tä rekis­te­rin vas­tuu­hen­ki­lö antaa kir­jal­li­sen todis­tuk­sen, jos­sa mai­ni­taan syyt, joi­den vuok­si kor­jaus­pyyn­tö on evät­ty. Asian­omai­nen voi saat­taa epää­mi­sen tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun rat­kais­ta­vak­si.

Rajoit­ta­mi­soi­keus

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus pyy­tää tie­to­jen­kä­sit­te­lyn rajoit­ta­mis­ta esim. jos rekis­te­ris­sä ole­vat hen­ki­lö­tie­dot ovat vir­heel­li­set. Yhtey­de­no­tot rekis­te­rin vas­tuu­hen­ki­löl­le.

Vas­tus­ta­mi­soi­keus

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus pyy­tää hän­tä kos­ke­via hen­ki­lö­tie­to­ja sekä rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus pyy­tää hen­ki­lö­tie­to­jen oikai­se­mis­ta tai pois­ta­mis­ta. Pyyn­nöt voi osoit­taa rekis­te­rin yhteys­hen­ki­löl­le. Mikä­li toi­mit yri­tys- tai orga­ni­saa­tion yhteys­hen­ki­lö­nä ei tie­to­ja­si voi­da pois­taa tänä aika­na.

Oikeus teh­dä vali­tus val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le

Mikä­li kat­sot, että sinua kos­ke­vas­sa hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lys­sä on rikot­tu tie­to­suo­ja-ase­tus­ta, niin sinul­la on oikeus teh­dä kan­te­lu val­von­ta­vi­ran­omai­sel­le.

Kan­te­lun voit teh­dä myös sii­nä jäsen­val­tios­sa, jos­sa sinul­la on vaki­nai­nen asuin­paik­ka tai työ­paik­ka.

Kan­sal­li­sen val­von­ta­vi­ran­omai­sen yhteys­tie­dot ovat:
Tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun toi­mis­to
Käyn­tio­soi­te: Lin­tu­lah­den­ku­ja 4, 00530 Hel­sin­ki
Pos­tio­soi­te: PL 800, 00531 Hel­sin­ki
Puhe­lin­vaih­de: 029 566 6700
Kir­jaa­mo: 029 566 6768
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi