VERKKOKAUPAN TILAUS- JA TOIMITUSEHDOT

Tutus­tu huo­lel­li­ses­ti voi­mas­sa ole­viin toi­mi­tuseh­toi­hin ennen kuin vah­vis­tat tilauk­sen!

Yleistä

Verk­ko­kau­pan tuot­teet myy Kon­sert­ti­toi­mis­to Kum­pu­lai­nen Oy, Y‑tunnus 1722419–0. Myym­me tuot­tei­ta täy­si-ikäi­sil­le yksi­tyis­hen­ki­löil­le Suo­meen. Ulko­maan tilauk­sis­sa ota yhteyt­tä säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen kumpulainen@konserttitoimisto.fi

Tuot­tei­den saa­ta­vuus näkyy tuot­teen omal­ta sivul­ta. Mikä­li tuo­tet­ta ei ole varas­tos­sa, on saa­ta­vuu­den tilal­la ilmoi­tet­tu tuot­teen arvioi­tu toi­mi­tusai­ka.

Tuot­tei­den tuo­te­ku­vat ovat viit­teel­li­siä. Pidä­täm­me oikeu­den muut­taa tie­to­ja ilman eri ilmoi­tus­ta. Jos tuo­te­tie­dot ovat epä­sel­vät, ota yhteyt­tä, niin ker­rom­me lisää tuot­tees­ta. Älä siis tilaa tuo­tet­ta, jos et ole täy­sin ymmär­tä­nyt tuot­teen kuvaus­ta.

Tilauk­sen yhtey­des­sä on ilmoi­tet­ta­va toi­min­nas­sa ole­va säh­kö­pos­tio­soi­te ja puhe­lin­nu­me­ro. Vas­taa­not­ta­miam­me yhteys­tie­to­ja käy­te­tään ainoas­taan tilauk­ses­ta tie­dot­ta­mi­seen.

Hin­nat ovat voi­mas­sa Kon­sert­ti­toi­mis­to Kum­pu­lai­sen verk­ko­kau­pas­sa ja ne sisäl­tä­vät kul­loin­kin voi­mas­sa ole­van arvon­li­sä­ve­ron. Pidä­täm­me oikeu­den hin­nan- ja toi­mi­tuseh­to­jen muu­tok­siin.

Tilaaminen

Tuot­teet tila­taan verk­ko­kau­pas­ta. Tilauk­ses­ta lähe­te­tään auto­maat­ti­nen vah­vis­tus säh­kö­pos­til­la, jos­sa ilmoi­te­taan tila­tut tuot­teet, sekä hin­nat ja toi­mi­tus­ku­lut.

Mak­su tapah­tuu asiak­kaan ja pan­kin verk­ko­pank­ki­mak­sun avul­la. Tuot­teet mak­se­taan tilauk­sen yhtey­des­sä. Koti­maan tilauk­sis­sa toi­mi­tus­ku­lut sisäl­tä­vät sekä pak­kauk­sen että toi­mi­tus­ku­lut. Toi­mi­tus­ku­lu­jen sum­ma näkyy ostos­ko­ri- ja kas­sa­si­vuil­la.

Toimitusaika

Toi­mi­tam­me tuot­tei­ta jokai­se­na arki­päi­vä­nä, pää­sään­töi­ses­ti 7–10 työ­päi­vän sisäl­lä tilauk­sen saa­pu­mi­ses­ta. Toi­mi­tam­me tilauk­set, kun kaik­ki tila­tut tuot­teet ovat toi­mi­tet­ta­vis­sa. Mikä­li jou­dum­me poik­kea­maan ilmoi­te­tus­ta toi­mi­tusa­jas­ta, otam­me sinuun yhteyt­tä säh­kö­pos­tit­se.

Vaihto- ja palautusoikeus

Tuot­teil­la on vaih­to- ja palau­tusoi­keus. Sinul­la on oikeus palaut­taa tila­tut, vir­heet­tö­mät tuot­teet 14 vuo­ro­kau­den sisäl­lä tava­ran toi­mi­tuk­ses­ta. Palau­tet­ta­vien tuot­tei­den tulee olla myyn­ti­kel­poi­sia ja ehjiä. Ilmoi­ta aina kumpulainen@konserttitoimisto.fi , kun haluat palaut­taa tuot­teen.

Palau­tuk­sen yhtey­des­sä sovim­me erik­seen, kuin­ka haluat mene­tel­lä takai­sin­mak­sun kans­sa. Käy­tän­nöt vaih­te­le­vat mak­su­ta­van mukaan, myös vaih­to toi­seen tuot­tee­seen on mah­dol­li­nen.

Tuot­teen palaut­ta­mi­nen on mak­su­ton­ta.

Pake­tin pääl­le on mer­kit­tä­vä sel­väs­ti “Palau­tus” sekä osoi­te:
Kon­sert­ti­toi­mis­to Kum­pu­lai­nen Oy, Holk­ki­tie 14, 00880 Hel­sin­ki.

Lai­ta pake­tin sisään yhteys­tie­to­si.

Toi­mi­tam­me tuot­teet aina ehjis­sä pak­kauk­sis­sa ja huo­lel­li­ses­ti pakat­tui­na. Mikä­li paket­ti on vau­rioi­tu­nut pos­ti­tuk­ses­sa, on tuot­tees­ta teh­tä­vä välit­tö­mä­si rekla­maa­tio Mat­ka­huol­toon.

Toimitustavat

Nou­to Mat­ka­huol­los­ta tai Mat­ka­huol­lon Paket­ti­pis­teis­tä

Tilauk­se­si toi­mi­te­taan osoi­tet­ta­si lähim­pään Mat­ka­huol­toon tai Mat­ka­huol­toa­sia­mies­pis­tee­seen tai Mat­ka­huol­lon Paket­ti­pis­tee­seen (Siwat, Valin­ta­ta­lot, mää­rä­tyt R‑kioskit ja Tok­man­nit ja monet muut yri­tyk­set). Saat teks­ti­vies­tin tai säh­kö­pos­tin heti, kun tilaus on nou­det­ta­vis­sa.

Ulko­mail­le toi­mi­tam­me ainoas­taan erik­seen sovi­tus­ti, ota yhteyt­tä kumpulainen@konserttitoimisto.fi

Toimituskulut

Koti­maan tilauk­sis­sa toi­mi­tus­ku­lu­jen sum­ma näkyy ostos­ko­ri ja kas­sa sivuil­la.

Maksaminen

Verk­ko­kau­pas­sa ilmoi­te­tut hin­nat sisäl­tä­vät arvon­li­sä­ve­ron. Arvon­li­sä­ve­ron erot­te­lu näkyy ostos­ko­ris­sa.

Tuot­teet ja nii­den pos­ti­ku­lut mak­se­taan tilauk­sen yhtey­des­sä. Verk­ko­kau­pas­sa voi­daan mak­saa seu­raa­vil­la mak­su­ta­voil­la: Nor­dea, Osuus­pank­ki, Dans­ke Bank, Lähi­Ta­pio­la, Aktia, Nooa, Pai­kal­li­so­suus­pan­kit, Sääs­tö­pan­kit, Han­dels­ban­ken, S‑Pankki, Ålands­ban­ken sekä mak­su­kor­tit. Mak­sa­mi­nen tapah­tuu Payt­rail Oyj:n sivus­ton kaut­ta.

Maksutavat

Mak­sun­vä­li­tys­pal­ve­lun toteut­ta­ja­na ja mak­su­pal­ve­lun­tar­joa­ja­na toi­mii Payt­rail Oyj (2122839–7) yhteis­työs­sä suo­ma­lais­ten pank­kien ja luot­to­lai­tos­ten kans­sa. Payt­rail Oyj näkyy mak­sun saa­ja­na tiliot­teel­la tai kort­ti­las­kul­la ja välit­tää mak­sun kaup­pi­aal­le. Payt­rail Oyj:llä on mak­su­lai­tok­sen toi­mi­lu­pa. Rekla­maa­tio­ta­pauk­sis­sa pyy­däm­me otta­maan ensi­si­jai­ses­ti yhteyt­tä tuot­teen toi­mit­ta­jaan.

Payt­rail Oyj, y‑tunnus: 2122839–7
Inno­va 2
Luta­ko­nau­kio 7
40100 Jyväs­ky­lä
www.paytrail.com

Tietosuoja

Kon­sert­ti­toi­mis­to Kum­pu­lai­nen Oy käsit­te­lee hen­ki­lö­tie­to­ja hen­ki­lö­tie­to­lain mukai­ses­ti ja luot­ta­muk­sel­li­ses­ti. Hen­ki­lö­koh­tai­sia tie­to­ja käy­te­tään ainoas­taan tilaus­ten käsit­te­lyyn sekä tava­ran toi­mit­ta­mi­seen. Käyt­tä­mäm­me Web-pal­ve­lin tal­len­taa asiak­kaan www-selai­men anta­mia tie­to­ja sivuil­la kävi­jöis­tä (ei säh­kö­pos­tio­soit­tei­ta). Tie­to­ja kerä­tään kävi­jä­mää­rän, sivuil­la kes­ki­mää­rin vie­te­tyn ajan, avat­tu­jen sivu­jen jne. mää­rit­tä­mis­tä var­ten. Jos kai­paat lisä­tie­to­ja liit­tyen yksi­tyi­syys­suo­jaan, ota yhteyt­tä.

Tie­to­ja ei myy­dä eikä luo­vu­te­ta muil­le yri­tyk­sil­le tai orga­ni­saa­tioil­le.

Force Majeure

Myy­jä pidät­tää oikeu­den perua kau­pan, jos hin­noit­te­lus­sa on sat­tu­nut vir­he tai mikä­li val­mis­ta­ja ei pys­ty toi­mit­ta­maan tilat­tua tuo­tet­ta koh­tuul­li­ses­sa ajas­sa. Koh­tuul­li­se­na aika­na käy­te­tään verk­ko­kau­pas­ta anne­tuis­sa ohjeis­sa mää­rät­tyä 30 päi­vän aikaa.

Verk­ko­kau­pan toteut­ta­jan yhteys­tie­dot:
Kon­sert­ti­toi­mis­to Kum­pu­lai­nen Oy
Holk­ki­tie 14
00880 Hel­sin­ki
Puh: +358 400 885 223
email: kumpulainen@konserttitoimisto.fi